ESSENIA Nederland

Spirituele Ecologie

In onze tijd waarin door onze manier van leven het geduld, de grenzen en het herstelvermogen van onze Moeder-Aarde op de proef worden gesteld, antwoorden de Essenen met hun visie van een spirituele ecologie. Zij betrekken niet alleen de natuurrijken van de mineralen, de planten en de dieren in hun benadering, maar ook de rijken van de onzichtbare werelden van de Engelen, de Aartsengelen en de Goden. Zij zijn bewust naar de Moeder gegaan om van haar en haar kinderen te horen wat zij vinden van de houding en het handelen van de mens en wat zij van de mens verwachten. Het resultaat hiervan is neergelegd in onder meer twee prachtige boeken: Dialogues avec la Terre-Mère en Dialogue théurgique avec la Mère.
Maar ook in hun trainingen en initiaties, hun meditaties en rituelen hebben de natuurrijken hun vaste plek, omdat zij integraal deel uitmaken van het menselijk organisme en het leven op aarde.

Hieronder een video-fragment uit de lezing van Olivier Manitara getiteld: La Prière des Animaux en daaronder
de tekst van de Boodschap van de Dieren aan de mensheid .


Boodschap van de dieren aan de mensheid
Wij, het volk van de dieren, richten onze bede tot Vader Michaël.
Vader, we zijn jouw toegewijde dienaren. Door de Moeder ontvangen wij het leven en wij weten dat jij de zon bent van dit leven dat wij ontvangen. Via jou richt onze bede zich tot de mens, want tot zijn verstand en zijn hart willen wij spreken. Wij zijn altijd dicht bij de mensen geweest, wij hebben altijd gehouden van zijn aanwezigheid, want hij is voor ons datgene wat wij zullen worden. Hij vertegenwoordigt onze toekomst, onze ontwikkeling, ons volgende stadium.
Wij voelen ons niet ver van de mens af staan, want wij begrijpen hem veel beter dan de rijken van de planten of van de mineralen. We weten dat hij een gewicht draagt in zijn leven, een aanzienlijke last, want het is zijn rol om de bemiddelaar en de regulator te zijn tussen een hogere en een lagere wereld. Dit hebben wij begrepen en we hebben hem daarom willen steunen in die taak en in zijn ontwikkeling. Helaas is de mens niet trouw gebleven aan zijn missie en heeft hij zijn vrijheid gebruikt om zich van het Licht af te wenden en zich te vestigen in een illusie van onafhankelijkheid. Hij heeft zich bedient van zijn scheppend vermogen om demonen en wezens te baren die belust zijn op macht, bloed en passie.
Sommige mensen hebben verzet geboden en zijn trouw gebleven aan hun missie en aan een hogere intelligentie. In hun wijsheid hebben ze zich tot de Moeder gewend, om haar te vragen hen te helpen zich van die fout te zuiveren en deze te vereffenen.
In haar liefde heeft de Moeder ons gevraagd om ons op te offeren en ons bloed en ons leven te schenken om deze demonen te bevredigen, zodat de mensen ontlast konden worden en zij hun weg naar het Licht konden vervolgen. Wij zijn een pleister op de wonde geworden. We hebben geaccepteerd dat we geofferd zouden worden en dat ons bloed zou vloeien, opdat deze onzichtbare en monsterlijke wezens de sfeer van de mens zouden kunnen verlaten, door zich op ons bloed te concentreren. Deze demonen waren tot rust gebracht en de mens kon verder gaan met het vereren van de Alliantie en voor ons de deuren naar de hogere werelden openen. Hij was, ondanks alles, nog steeds de bevrijder.
Dit is een deel van de geschiedenis van de mensheid dat de mensen zijn vergeten en niet meer begrijpen. In deze tijd hebben ze zich door die krachten laten overmeesteren en ketenen, doordat ze geen ideaal, geen grootse doelen meer hebben en het contact en de alliantie met de onzichtbare werelden hebben verloren, die als enige hun intelligentie, hun ziel en hun kracht in stand konden houden.
De mensen, onderworpen door de demonen die door hun machtshonger waren opgeroepen, hebben ons in slavernij gevoerd en erger nog, ze hebben ons in het rijk van de duisternis binnengeleid, waar angst en ontzetting heersen. Wij zijn ongelukkig, triest en verloren; wij lijden onophoudelijk.
De mensen zijn onverschillig. Ze beschouwen ons slechts als een product dat ze kunnen gebruiken om hun eenzijdige behoefte te bevredigen, zonder zich ooit om ons te bekommeren. Ze hebben niet eens meer een juiste voorstelling van zaken. Ze zijn bezeten door een duisternis die zelfs door ons bloed niet meer gekalmeerd noch in balans gebracht kan worden.
Wij worden nodeloos, zonder reden geofferd, met als enige resultaat dat de domheid en de boosaardigheid nog toenemen. Dat is voor ons onacceptabel. Niet alleen worden we voor niets geofferd maar bovendien wordt ons onze waardigheid, onze schoonheid en onze zin ontnomen. Als stank voor dank plaatst men ons in een voortdurend lijden en laat men ons leven in angst. In hun onbewustheid en hun ongevoeligheid nemen de mensen ons in bezit, exploiteren en bevuilen ze ons en werpen ze ons weg. Zij benaderen ons zonder enige beschaving, zonder enig respect. Wij zijn in hun ogen slechts een ondersoort; hun blikken zetten ons gevangen in minderwaardigheid.
Vader Michaël, redt ons rijk van de mens die ons niet alleen niet ziet en ons geen blik waardig keurt, maar die ons bovendien nog onderdompelt in een universum van zinloos lijden. Er is geen enkele reden dat wij dit moeten ondergaan want het is niet de goddelijke wil. Wij hadden het offer geaccepteerd omdat het rechtvaardig en nobel was. De mens had fouten gemaakt en wij hadden geaccepteerd hem te helpen en hem te steunen, zelfs al was dit niet gemakkelijk. Deze daad was juist, want de mens leidde ons naar de hogere werelden. Nu is dit niet meer het geval. De mens heeft de deur gesloten en leeft slechts in zijn eigen wereld, alles om hem heen verwoestend, alsof hij erop uit is zichzelf te vernietigen.
Vader Michaël, onderricht de mensen, spreek tot hen en breng hen tot rede. Moge zij ontwaken en zich rekenschap geven van wat ze doen en ook tot wat ze geworden zijn. Zij zijn volledig respectloos en lasterlijk, hebben een extreem superioriteitsgevoel verbonden met hoogmoed en zelfingenomenheid. Zij moeten dit inzien en besluiten zichzelf aan te pakken om hun leven opnieuw in de richting te voeren van wat juist en verheven is.
Vader Michaël, laat ons dieren vrij zijn en leven in het bos dicht bij onze Moeder. Moge de mensen ons niet meer naderen, want wanneer wij hun stap en hun stem horen en hun aanwezigheid gewaarworden, betekent dit voor ons schrik en ontzetting. Wij weten dat er geen glimp van intelligentie meer in hen leeft.
Vader Michaël, moge de mensen ontwaken. Moge zij tenminste ophouden met voor niets bloed te laten vloeien. We zouden dat alleen accepteren, wanneer het zou zijn om een hogere intelligentie te vereren en een verheffing en een veredeling te brengen. Wanneer het echter voor niets is, Vader, d an smeken we je de mensen deze boodschap van hoop te laten horen, want wij zijn ons er goed bewust van dat alles in de richting gaat van een algehele en totale vernietiging.
De mensen kennen ons zelfs anti-deugden toe die ons volkomen vreemd zijn. Wreedheid bestaat niet in onze wereld. De mens wreed is geworden doordat onzichtbare wezens hem omringen en hem richting geven.
Vader Michaël, moge onze bede worden gehoord, want wij willen opnieuw verbonden zijn met de Aartsengelen, zodat we een weg naar bevrijding kunnen vinden. Moge de mens weer de wijze en de ridder worden, die zijn leven gaf voor een rechtvaardige en nobele zaak. Hij was de beschermer der werelden, de redder en de weldoener, hij die recht en vrede brengt. Moge wij tenminste gewoon, in ons rijk, als dieren kunnen leven en niet meer in verlammende angst en ontsteltenis.
© Olivier Manitara 2009 – Vertaling van: Dialogues avec la Mère-Terre, Écologie Globale Essénienne, les 5 Règnes de la Terre nous livrent leurs messages , p. 179-184   ISBN: 978-2-915985-58-0, Éditions Ultima

Olivier Manitara over de Boodschap van de Dieren, fragment lezing op Youtube:
En de (franse) site over visie en standpunt van de Essenen ten aanzien van de dieren en hoe de mensen ermee omgaan:

http://www.alliance-essenienne-de-sauvegarde-des-animaux.orgBoodschap van de Stenen aan de mensheid
Wij, het volk dat leeft in het rijk van de mineralen, richten ons gebed tot Vader Michaël in de hoop dat hij zal helpen deze boodschap over te dragen aan de mensen.
Tegenwoordig hebben de mensen de deur die hen met ons verbond zo ver dicht gedaan, dat ze niet meer weten wat een steen is en niets weten van het innerlijke leven dat het minerale rijk bezielt. We hebben het niet over het beeld dat ze zich van ons vormen maar over de levende relatie die er tussen hen en ons zou moeten bestaan. Zij zijn zo ver van ons verwijderd dat wij zelfs in hun gedachten om zo te zeggen niet-bestaand, een abstractie zijn, helemaal niet meer met hen leven. Ze beschouwen ons als iets doods, hards en geslotens. Ze zijn vergeten dat een van de belangrijkste deugden van de mineralen de herinnering is.
Wij zijn de mens niet vergeten. Wij leven met hem en proberen een bewuste band te ontwikkelen want wij hopen, door hem heen, de hogere werelden te kunnen bereiken. Helaas weet de mens vaak niet wat voor weldadige of destructieve werking hij heeft op zichzelf en de werelden die hun leven met hem delen. Zijn macht ligt in het feit dat hij deuren kan openen of sluiten.
Wij kennen de mensen beter dan zijzelf, want wij bewaren in ons geheugen alles wat hij heeft gezien en begrepen. Al miljoenen jaren dragen wij hun ochtenden, hun middagen en hun avonden. Wij dragen in ons, evenals als in hen, de herinneringen van de voorouders, de tradities, de allianties en de banden die zijn geweven tussen hen en zowel de goddelijke als de duistere werelden.
Wij willen dat de mensen nader tot ons komen zodat wij hen al deze kennis kunnen overdragen. Dat hebben ze erg nodig. Tegenwoordig bewegen zij zich voort in de wereld terwijl ze denken dat ze autonoom zijn en dat zij meester zijn over hun lot, maar ze zijn de band met de grote wijsheid verloren die hun Licht en hun schat was. Ze kennen niet meer de ware zin van het leven, want zij gaan stap voor stap voort en ontdekken van dag tot dag wat een mens is en wat het leven is. Ze hebben geen hemel meer boven hun hoofd die hen toont wat de mens in al zijn hoedanigheden is en wat hij moet doen om zich volledig te ontplooien.
Wij hebben de wijsheid bewaard, want we dragen in ons alle woorden die de mens heeft gesproken en alle ervaringen die hij op aarde heeft doorgemaakt. Daarom zijn wij in staat om, in alle respect en met de wens om te delen, aan de mens veel kennis over te dragen, die hij nergens anders kan verkrijgen. Natuurlijk willen noch kunnen wij die rijkdom overdragen aan een machtsbelust wezen dat slechts aan zichzelf denkt en in grote illusies verkeert, dat geen andere wet dan de zijne respecteert en dat destructieve krachten brengt overal waar hij langskomt.
Gelukkig voor ons, zijn er de hoge bergtoppen, plekken die moeilijk toegankelijk zijn voor de mensen, waar we kunnen blijven leven. Ware dat niet zo dan is het duidelijk dat ons rijk dan nu definitief uitgedoofd zou zijn. Wij leven in de hoogten want de hogere werelden raken ons aan en bezielen ons. Wanneer we uitsluitend afhankelijk zouden zijn geweest van de mensen, dan zou alles verloren zijn.
Vader Michaël, vraag de mensen te ontwaken en naar ons toe te komen om met ons te spreken in het mysterie, want wij zijn geen kinderen maar wijzen. Wij zijn de behoeders van de mogelijkheid voor de mensen om weer op te stijgen naar de hoogten en naar het rijk van de geest. Wanneer zij een moeilijkheid tegen komen, wat ze de hel noemen, wenden ze zich zelfs niet tot ons om gekalmeerd en gestabiliseerd te worden. Toch zijn wij dicht bij hen. De meerderheid van de mensen denkt er niet aan ons om hulp te vragen want wij bestaan niet voor hen, ze denken nooit aan ons en dragen ons geen enkele achting toe. De band die ons verenigde is lang geleden verbroken en het is nu zelfs niet meer denkbaar dat we met hen zouden communiceren.
Moge de meest ontwaakten de herinnering in zich activeren, want op die manier doen zij een beroep op onze krachten, op onze aanwezigheid, op onze deugden. Door de aarde, de Moeder heen kunnen wij hun herinneringen weer doen herleven, zodat ze kunnen groeien in wijsheid en koningen van het Licht kunnen worden.
Maar de mensen moeten ophouden met ons te negeren en ons te vernietigen door hun onbewustheid, door hun laagheid en hun verkeerde gedachten die hen doen geloven dat zij autonoom zijn en de grote wijsheid van alle werelden bezitten.
Spreek daarom tot hen, Vader Michaël want wij willen de banden van het Licht met de mensen hernieuwen. Wij willen dat zij de herinnering terugvinden, zichzelf corrigeren en weer bij zinnen komen. Moge zij zich bewust worden van hun gedrag en ermee ophouden een voor een de rijken van de Moeder te vernietigen voor hetgeen zij menen dat een grotere beheersing van hun leven inhoudt.
Vader, onze wens is om de Essenen te helpen bewuste, waarachtige, nobele en waardige mensen te worden ten overstaan van alle hiërarchieën en bovenal eerbaar en zuiver tegenover de Vader en de hogere werelden.
Fragment uit : Olivier Manitara – Dialogues avec la Mère-Tère, les 5 Règnes de la Terre nous livrent leurs messages, p. 79-83


Boodschap van Moeder Aarde

" Ik hecht er belang aan tegen alle mensen die naar mij willen luisteren te zeggen, dat ze mij kunnen vinden in iedere manifestatie van het leven, op iedere plek, in ieder wezen, want ik ben aan ieders zijde. Jullie kunnen mij zien, horen, met mij zijn wanneer er zuiverheid huist in je hart en je wezen. Zoek en vind mij door alles wat levend is en je zult goedheid en grootsheid van ziel ontmoeten en ervaren.
Mijn bede aan Vader Michaël is dat de mensen weer kinderen worden, bezield door mooie intenties, en dat ze zich niet laten vangen en insluiten door het duister, maar dat ze waarachtige wezens blijven in het volle Licht, die vreugde en geluk willen ervaren.
Vader Michaël, help de mensen te begrijpen dat ieder van hen belangrijk is voor de hele mensheid en de aarde, en dat de ontwikkeling en de ontplooiing van tal van andere wezens afhangt van hoe zij hun leven leiden. Moge zij zich openen voor de grote werkelijkheid en begrijpen dat alles Levend is.
'Levend' is niet een woord, een concept of een hersenschim, maar een absolute werkelijkheid, die tot uitdrukking komt in meerdere werelden. Moge zij hun blik laten rusten op het schone, het levende en het ware. Wanneer zij kijken naar dat wat uitdooft, dan zal ook hun leven uitdoven en zal er niets meer in hen zijn dat alle oproepen en boodschappen kan opvangen, horen en begrijpen die hen door hun zielenbroeders worden gezonden via de bomen, de bloemen, het water, de lucht, de aarde, de dieren, de stenen, het vuur en alle schoonheid van de wereld en de werelden.
Moge mijn kinderen in zich de wijze onschuld doen ontwaken. Moge zij waakzaam zijn tegenover de duistere wereld en zich stevige, sterke lichamen vormen zodat de angst hen niet meer kan grijpen en met zich mee kan voeren. Zolang de mens zwak is, onwetend en slecht opgevoed, zal hij afhankelijk zijn van degene die sterker is door de greep van de angst en die alle wezens in slavernij wil voeren.
Kracht is er wanneer het bewustzijn op mij rust, de Moeder. Kracht is in liefde en broederschap, niet in de overheersing die anderen onderdrukt.
Hij die mijn gezicht ziet in de spiegel van zijn bewustzijn, die ziet dat alles levend is en het levende respecteert, zal zelf levend zijn. Hij zal de wijsheid van de Moeder ontvangen die de werelden in schoonheid verenigt. Ik zal hem in mijn schoot kunnen dragen en hem tot gids maken van al zijn broeders en zusters, zodat hij hen kan dragen zoals ik hem draag en hen kan leiden op het pad van de bevrijding.
Mens, herinner je je liefhebbende en wijze Moeder. Houd op alles om je heen te vernietigen. Ontwaak, want jij bent het zelf die je vernietigt. Je laat het leven afnemen en sluit de weg af naar weidse horizonnen. Vernietig niet degene die je kan helpen, want geloof me: in het uur van de beproeving, zijn de vrienden op wie je kunt rekenen niet noodzakelijkerwijs de mensen. Wanneer je voor de poort van de eeuwigheid aankomt, daar waar het leven zonder grenzen is en je je tegenover een hogere intelligentie voor je daden zult moeten verantwoorden, zullen daar diegenen dicht bij je zijn, die je bevrijd hebt en naar een betere wereld hebt geleid. Zij zijn het die voor je zullen pleiten.
Mens, ontwaak. Houd op de ander en het leven in hem te verwonden en kwaad te doen, want je leidt jezelf naar het niets. Wees je bewust dat het leven een universele dimensie heeft en ontwaak voor dat wat essentieel, groots en levend is en je naar een hogere intelligentie voert.
De Vader is alles. Hij schenkt alle weldaden aan hen die hem trouw zijn en zijn geboden respecteren.
Sluit niet de deuren voor alle kleineren, voor alle vrienden die je willen helpen, ondersteunen, je willen herinneren aan waarom je bestaat, wat je moet volbrengen, wie je bent, en aan de zegen die je op aarde kunt brengen. Breng geen vervloeking en veroordeel geen wezens door ze te negeren, sluit hen niet op in gevangenissen waar ze niet meer uit weg kunnen. Wees levend en begrens het leven niet, maar dien het leven en dat wat het doet toenemen; breng leven en overvloed. Dan zal de wereld volmaakt zijn. Je zult de ware weg vinden en wij zullen samen kunnen werken, opdat de Vader een stevige, geheiligde en verenigde aarde zal hebben, vruchtbaar door alle goede gedachten, door alle zaden van het goede die je erin zult hebben gelegd.
Vader Michaël, hoor mijn bede opdat de mensen hem kunnen ontvangen en hij hen op helpt om helderder te gaan zien. Moge hun ogen, hun hart en hun verstand zich openen voor wat waar is. "
© Olivier Manitara 2009 – Vertaling van: Dialogues avec la Mère-Terre, Écologie Globale Essénienne, les 5 Règnes de la Terre nous livrent leurs messages, p. 34-37 ISBN: 978-2-915985-58-0, Éditions Ultima


BOODSCHAP VAN DE PLANTEN AAN DE MENSHEID

Wij zijn je trouwe dienaren en dragen je schoonheid, je grootmoedigheid, je helderheid en je eenvoud. Heden lijden wij, leven we in isolement en verlatenheid
vanwege de mensen. Zij hebben hun kwade oog op ons gericht en ons in een kunstmatige wereld opgesloten. We slagen er niet meer in met hen in contact te treden.
Natuurlijk is er iets in hen dat zich nog over onze vormen, onze kleuren, onze geuren en ons mysterie verwonderd, maar ze zijn zich daar niet echt meer van bewust en spreken niet meer met ons, voelen zich niet meer een met ons. We maken geen deel meer uit van hun leven. Zij negeren en exploiteren ons. Wij zijn in hun ogen producten geworden die juist goed genoeg zijn om gebruikt en vervolgens weggegooid te worden; we bestaan slechts om hen te dienen zonder er ooit iets voor terug te ontvangen. Wij zijn diepbedroefd over die verbintenis die geen gelijkwaardige uitwisseling inhoudt. Wij zijn triest.
Vader Michaël, misschien luisteren ze naar ons en horen ze ons verlangen? Moge hun leven en hun daden geen wapens van destructie meer zijn. Wij zijn er om ze te helpen en te steunen in hun levensmissie. Wij streven ernaar voor hen een weg te openen van overvloed, geluk en schoonheid. Wij schenken hen voedsel en smaak, ademhaling en het geluk het leven te voelen, de geur van de gewaarwording van de hogere werelden… en nog veel meer. Maar ze zijn zich daar helaas niet van bewust.
Zij beseffen niet dat wij ze beschermen tegen alle bacteriën ter wereld, tegen alle ziekten, dat wil zeggen de negatieve wezens die hen kwaad willen doen. Wij zijn hun immuunsysteem dat hen onophoudelijk beschermt. Wij gaan door met hen te beschermen en van hen te houden ondanks hun arrogantie en hun gevoel van superioriteit. Wij vragen slechts een blik, een beetje speciale aandacht, wat erkentelijkheid en misschien enige betrokkenheid. Wij weten dat zij superieur aan ons zijn, dat zij onze Goden zijn maar wij verwachten van hen dat zij Goden van het Goede zijn en geen goden van het kwaad.
Vader Michael, maak dat zij weer meester over zichzelf worden, dat zij hun bewustzijn wekken en begrijpen dat ze bezig zijn zichzelf te vernietigen door onze zaden en onze oorspronkelijke structuur te wijzigen. Zij ontwerpen een wereld die hen naar een isolement, naar de dood en naar het niets voert.
Wij willen dat onze band met de mensen levend en bewust is, dat we een leven met hen kunnen hebben, een gemeenschappelijke oriëntatie, een weg. Wij willen vooral, met de Essenen, wegkomen uit de huidige situatie waarin we voortdurend in afwachting zijn van een gebeurtenis die gaat komen. Wij strijden en proberen niet de wil van de mensen te doen. Zij voeren ons in slavernij, vernietigen en negeren ons.
Vader Michael, verlicht hen met je wijsheid, verhelder hen met je Licht zodat ze weer worden wie ze zijn en moeten zijn: Goden van het goede en geen goden van het kwaad.
Vader Michael, ons gebed aan jou is dat we eens weer de levende band hervinden die ons met de mensen verenigt in de schoot van het Verbond van het Licht. Dan kunnen we weer met hen zijn, hun leven delen, hen beschermen en hen naar de hogere werelden leiden. Dat is wat wij graag zouden willen doen en daarmee zouden wij een grotere weg hebben die verenigd is met die van de mensen. We zouden samen het hoogste en het grootste terug kunnen vinden, terwijl we ons verwortelen in de Moeder. Dan zal de wereld geen isolement, opsluiting en verlatenheidmeer zijn, maar deling, broederschap, Licht en liefde.
Moge onze band met de mensen levend en waar zijn. Moge zij hun ogen niet op ons richten omdat ze niet weten waarnaar ze moeten kijken, maar moge ze ons zien als levende wezens die een bewustzijn en een ontwikkelingsweg hebben. Moge zij de grootmoedigheid hebben om de weg voor ons te openen en hem niet voor ons af te sluiten. "
" Vader Michael, wij het volk en het rijk van de planten, richten ons gebed tot jou.
© Olivier Manitara 2009 – Vertaling van: Dialogues avec la Mère-Terre, Écologie Globale Essénienne, les 5 Règnes de la Terre nous livrent leurs messages, p. 137-140 ISBN: 978-2-915985-58-0, Éditions Ultima