ESSENIA Nederland

Boutique Essénienne

   In de franstalige winkel www.boutique-essenienne.com zijn via internet alle boeken van Olivier Manitara en van Peter Deunov, lezingen, video's, mandala's, beelden en producten eenvoudig te bestellen.
Boeken heb je binnen een week in huis, audio- en videolezingen kun je direct downloaden.
Engelstalige boeken zijn daar ook te vinden (
http://www.boutique-essenienne.com/Livres/Livres-en-anglais).

NB: bij vermelding van de code (angélisateur) 0327 tijdens de bestelling ontvangt u een korting van ongeveer 10 % op uw aankopen!

Courses par Correspondances en Évangiles des Archanges ook via Éditions Essenia:
www.editionsessenia.com

Enkele Engelse titels zijn ook te krijgen via
www.essenespirit.com en www.esseniabooks.org en enkele ook via www.bol.com onder Olivier Manitara.


NIEUW: De eerste Nederlandse vertaling van een moderne Esseense tekst is uit!!
          
          
Het betreft een bundel met recente leringen van Aartsengel Rafaël uitgegeven door Uitgeverij Essenia:

           Olivier Manitara:
           ADEM MET DE ENGELEN - DE TEMPEL VAN DE MEDITATIE (Ebook)
           (152 p. ISBN 97890 820898 0 6)

Deze zogenaamde 'psalmen' maken deel uit van wat het nieuwe 'Esseense Evangelie' wordt genoemd. Ze bevatten essentiële meditatieve gedachten en openbaringen van de goddelijke wetten voor de moderne mens zodat die op actieve wijze zijn leven in harmonie kan brengen met de goddelijke werelden.
In het kader van de Ronde van de Aartsengelen worden ieder seizoen een 24-tal van dergelijke teksten ontvangen (nu al ruim 850). Tesamen vormen zij een bron van wijsheid en inspiratie die de basis kunnen vormen voor een nieuwe spirituele cultuur.
Binnenkort zal ook de eerste bundel met leringen van Aartsengel Gabriël verschijnen.

          Dit Ebook is te bestellen via een email naar : ewoud@essenia.nl
          Het kost 10 euro, over te maken naar E. Westbroek Amsterdam, giro 7222819Hieronder volgen 2 teksten uit het eBook:  'Adem met de Engelen - De Tempel van de meditatie':


 

PSALM 13

 

WEK IN JEZELF DE GROTE HELDERHEID

 

 1          De mens moet de helderheid zoeken. Hij moet helder willen worden in alle lagen van zijn bestaan, van zijn wezen als geheel. Maar voor alles moet hij begrijpen dat het ontwaken van de helderheid berust op een doorleefde ervaring.

2          De mens die de grote helderheid nastreeft moet in zijn leven datgene zoeken, wat hem ertoe brengt zijn bewustzijn te laten ontwaken door de verwerkelijking van het Licht van de goddelijke Geest in zijn handelingen, verlangens, gevoelens en gedachten.

3          De goddelijke Geest vervult alles. Hij is als de lucht die in de atmosfeer leeft en de mens levend maakt. Ontwaken in helderheid is het je bewust worden van die Geest om je heen en in jezelf; het is ook er een bewuste verbinding mee aangaan, die gebaseerd is op een doorleefde ervaring. Op die manier kan, wanneer de gedachte in de mens de oorsprong van de gedachte in de Godheid ontmoet, de helderheid geboren worden. Hetzelfde geldt voor de ademhaling, de voeding en voor hetgeen in daden wordt gerealiseerd.

4          Wanneer een mens door al zijn activiteiten heen de Geest waarneemt die in hem woont en hem in beweging zet, dan nadert hij de levende ervaring van de helderheid. Wanneer hij die innerlijke Geest verenigt met die welke de levende natuur bezielt en alle wezens die haar bevolken, dan ervaart hij de grote helderheid in zijn bewustzijn en in zijn leven.

5          Het is duidelijk dat een mens ernaar moet streven om deze ervaring van de geboorte van de helderheid in het hart van zijn bewustzijn te beleven. Een nieuw leven en een andere wereld zullen dan verschijnen.

6          Helder zijn ten aanzien van jezelf, is het begin van waardigheid. Weten wat je wilt in het leven, is het begin van vrijheid. Weten wat je moet doen om je doel te bereiken, is de weg van het geluk en de overvloed.

7          Moge de mens weten wat hij van zijn leven wil maken en moge hij begrijpen met wie hij zich moet verbinden om zijn doel te bereiken.

8          Helderheid is geen abstractie. Het is een ontwaken in het vermogen van de mens om waar te nemen, als een licht dat verschijnt om een weg te verlichten, er alle bijzonderheden van te tonen en vooral ook om het eindpunt, de verwezenlijking ervan zichtbaar te maken.

9          Als je tot mij komt om te leren mediteren, om de Goden te bidden teneinde oplossingen te vinden voor de problemen van je leven, blijf dan niet bij gevoelens en vage wensen, maar ontwaak met kracht in de helderheid. Ga over tot actie, tot de verwerkelijking van alles wat je al begrepen hebt en waarvan je zeker bent. Neem je leven in de hand want de helderheid is een zon, die alleen een weg opent voor diegenen die weten wat ze willen en die vastbesloten zijn het tot stand te brengen en te leven.

10        Wanneer je niet in overeenstemming leeft met hetgeen je in het diepst van jezelf juist acht, als je niet handelt in de geest van wat je wilt leven en probeert te ervaren, dan zal de helderheid voor jou slechts een verlangen, een oriëntatie, een wens blijven.

11        In feite is de helderheid niets anders dan een licht dat je de werkelijkheid van je leven toont. Roep daarom dit licht aan om te zien wat je bent, wat je kunt of wilt worden en doe wat je moet doen. Dat is de weg van de mens die de Tempel van de meditatie nadert, om te begrijpen waarom hij op aarde is en wat hij er moet doen om de volheid te bereiken.

12        De missie van iedere mens die in deze wereld komt is, op zijn niveau en in alle eenvoud, het Licht van God in het dagelijks leven van de mensen te ervaren en tot uiting te brengen. Dat Licht nu is juist het ontwaken van de grote helderheid, die het de mens mogelijk maakt om met de Goden te ademen in al zijn centra, in al zijn organen en in al zijn vermogens.

12        Wanneer het Licht van de helderheid in de mens gaat schijnen, verlicht het de andere kant en stelt het hem in staat om de dingen vanuit een goddelijk, universeel gezichtspunt te bezien. Het is dit nieuwe gezichtspunt dat de helderheid voortbrengt dat in staat is de oplossingen te verschaffen voor alle problemen en vragen van het leven.

13        Ga in die richting en je zult alle inspiraties tegenkomen, alle ingevingen, intelligenties, wezens, vormen, kleuren, geuren, klanken… die je zullen ondersteunen en je zullen doen voortgaan op een juiste manier, in een ritme dat past bij jouw leven en je levens.


PSALM 18

 

DE TEMPEL VAN DE MEDITATIE

 

1          Ik nader jullie en zal weldra in jullie midden zijn

2          Het lichaam dat jullie mij aanbieden opdat ik erin plaats kan nemen, moet worden opgebouwd door een volmaakte beheersing van je eigen lichaam in onbeweeglijkheid, rust en vrede, door een geconcentreerde en bewuste geest, open en ruim als de oneindigheid van de sterrenhemel kan zijn. Dan zal hetgeen van jullie uitgaat puur en helder zijn en zal ik komen wonen in die Tempel van de meditatie en de directe kennis.

3          Wees in je leven altijd één en twee tegelijk.

4          Iedereen probeert werkelijk zichzelf te zijn en tegelijkertijd complementair aan iets anders. Vaak proberen jullie dat complementaire buiten je te vinden in de hoop een innerlijk tekort aan te vullen. Dat is niet negatief, maar weet dat wanneer de Godheid in je komt in de Tempel van de meditatie, die volmaakt is opgebouwd in je hoofd, je geest en je lichaam, je de volheid zult ervaren die je buiten je probeert te vinden.

5          Onthoud altijd dat je een lichaam hebt, dat het kostbaar is, dat het een geschenk is van de kosmische intelligenties en hiërarchieën en dat je ervoor moet zorgen, het moet cultiveren, het moet laten groeien en gebruiken als een heilig instrument van grote precisie. Dit lichaam is een kostbaar geschenk, maar het is op dit moment als een kind dat zich nog moet ontwikkelen om zijn volledige kracht en vermogen te verkrijgen.

6          Denk niet dat jullie lichaam voltooid is en dat je het kent, want jullie zijn er werkelijk zeer ver van verwijderd al haar mogelijkheden te hebben ontdekt en ervaren. Plaats het daarom in de best mogelijke omstandigheden, zodat het zich in volmaaktheid, schoonheid en grootsheid kan ontplooien.

7          De kracht die jullie hebben bestaat eruit elke dag je intelligentie te gebruiken om de subtiele constitutie van je wezen, jullie missie, jullie taak op aarde te begrijpen, maar ook je intelligentie te richten op het alomtegenwoordige mysterie, dat niet noodzakelijkerwijs door je intellect kan worden bevat. Zo zal die andere intelligentie, die geboren wordt uit de verering voor het verborgene, zich in jullie ontwikkelen.

8          Verenig de twee krachten van de intelligentie en het lichaam, want de mens is op aarde het enige schepsel dat in vol bewustzijn de twee werelden van geest en materie kan verenigen; hij is het enige complete wezen dat de volheid kan bereiken en over een scheppend vermogen beschikt.

9          Creëer daarom actief en uit vrije wil de Licht-God in je en je zult hem op je weg tegenkomen, want jullie toekomst tekent zich af als gevolg van de manier waarop je je lichaam en je geest zult hebben gebruikt.

10        Wees jezelf. Forceer jezelf niet iemand anders te worden. Wees ten diepste wat je bent. Accepteer zowel je kwaliteiten als je onvolkomenheden. Begrijp dat daar niets negatiefs aan is. 

11        Wat belangrijk is, is voor alles om authentiek te zijn, echt te zijn, maar bovenal om trouw te zijn aan God, altijd gericht op de goddelijke wereld, en dat het scheppende vermogen dat in je is niet naar de wereld van de mensen wordt geleid.

12        De mensenwereld heeft slechts behoefte aan de vruchten of de resultaten van je eigen verlichte innerlijke leven, van je eigen creativiteit.

13        Maar voor jullie bestaan het geluk en de kracht erin te slagen, in jezelf je eigen Lichtwereld te creëren, één met de goddelijke wereld.

14        Ik zal binnen enkele uren hier in jullie midden zijn en ik verheug me erover dat enkelen onder jullie daar een transformatie voor het leven door zullen kunnen ondervinden. 

 

[1] Aartsengel Rafaël richt zich tot de Essenen die voor zijn viering bijeen zijn in de aan hem gewijde tempel.