ESSENIA Nederland

ESSENIA Nederland

de moderne Essenen

Welkom op de website van ESSENIA!


Essenia betekent: zorg dragen voor de goddelijke vlam in ieder wezen .


Lichtzoekers uit alle richtingen: van harte welkom op de site van de Essenen in Nederland!
Hopelijk brengt het bezoek aan deze site je iets dat je dag zal verrijken.

NIEUW: Eerste Nederlandse vertaling van moderne Esseense teksten door Uitgeverij Essenia:

A DEM MET DE E NGELEN - DE TEMPEL VAN DE MEDITATIE
Het Esseense Evangelie van Aartsengel Rafaël
Ebook, 152 p. prijs 10 euro
ISBN 97890 820898 0 6
Zie onder de knop 'Boutique Essénienne' voor meer informatie en bestelling.DE ESSENEN

De Essenen, ook vaak de Therapeuten of Kinderen van het Licht genoemd, zijn weer uit hun as herrezen! Gedurende vele millennia hebben ze, soms vanuit het verborgene soms op de voorgrond tredend, onder verschillende namen essentiële impulsen gegeven aan de culturele en religieuze ontwikkeling van de mensheid. De grote Meesters en mensheidsleraren die deze impulsen brachten, komen voor een belangrijk deel voort uit de gelederen van deze universele broederschap van verwante zielen, die zich geenszins beperkt tot de bekende historische groep mensen uit wiens midden o.a. Jezus is voortgekomen. De Essenen, waarvan Henoch de aartsvader is, vereren daarom alle authentieke meesters uit de geschiedenis van de mensheid.

Vandaag zijn de Essenen onder leiding van Olivier Manitara opnieuw actief en treden zij uit de schaduw van de geschiedenis. Aan de vooravond van het cruciale jaar 2012 - het einde van onze huidige cultuurperiode, aangekondigd in de Maya-kalender en in andere profetieën - brengen zij opnieuw een authentieke, levende wijsheid en een praktische spirituele know how, die de basis kunnen vormen voor een nieuwe cultuur. Een manier van leven die in harmonie is met alle wezens, in de zichtbare en onzichtbare werelden. Want voor Esseense visie zijn die beide werelden even reëel en belangrijk, zijn zij niet te scheiden en verdienen zij gelijkelijk aandacht bij het vormgeven van het dagelijkse leven van de mens en in diens omgang met de ander en de natuur.

OLIVIER MANITARA

Opbouwend vanaf 1991 heeft Olivier Manitara de wijsheid van vele grote leraren, met name die van de Egyptische farao's, Boeddha, Jezus en het esoterisch christendom van Johannes en Mani, toegelicht, opgehelderd en verder ontwikkeld. Door zijn directe contact met de goddelijke wereld van de Engelen en de Aartsengelen - verkregen door jarenlange intensieve arbeid aan zichzelf gedurende vele incarnaties - en door een gemeenschappelijk werk op het concrete en magisch-spirituele vlak, is Olivier Manitara in staat geraakt nieuw leven te schenken aan de aloude tradities, die in het verleden de mensen naar de goddelijke wereld hebben geleid, in harmonie en verbinding met de Aarde-Moeder. Zo vereren de moderne Essenen de Geest in alle tradities en geven die nieuw leven door studie, meditatie, gebed, gewijde dansen en liederen, magische ceremonies en een klimaat van feestelijke verering gedurende hun bijeenkomsten. In hun activiteiten worden ook de dieren, de planten en de stenen uitgenodigd om aan deze vieringen van het goddelijke in alle wezens deel te nemen.

DE RONDE VAN DE AARTSENGELEN

In 2006 wordt onder leiding van Olivier Manitara in 2006 de Ronde van de Aartsengelen (TM) gecreëerd. Rondom de vlam van de Allerhoogste en de vier Aartsengelen, verzamelen zich al diegenen die gekozen hebben drager van een Engel te zijn. Zij cultiveren middels een dagelijkse disciplinen en arbeid aan zichzelf een met de Engel verbonden deugd, voor het belang van het Geheel. Door de alliantie van Olivier Manitara en de Essenen met de Traditie van de Meesters en de vier Aartsengelen Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël komen tijdens de gemeenschappelijke vieringen tijdens de solstices en equinoxen van de 4 seizoenen de Esseense evangelieën van de Aartsengelen tot stand: boodschappen van de Aartsengelen aan de huidige mensheid. Deze nieuwe openbaringen worden vastgelegd en uitgegeven evenals de uitgebreide interpretaties en uitleg ervan die de basis vormt voor allerlei concrete toepassingen in meditaties, oefeningen, rituelen, ceremonies, liederen en dansen. Zij betekenen in het dagelijkse leven van de moderne mens een nieuwe manifestatie van de goddelijke wereld op aarde, zoals deze al vele eeuwen niet meer heeft bestaan. Al deze werkvormen samen vormen de basis voor een nieuwe cultuur van broederschap, gebaseerd op de goddelijke wetmatigheden volgens het principe: 'zo boven - zo beneden' of 'in de hemel - zo ook op aarde'.

De Ronde van de Aartsengelen is een hernieuwing van de methode die ooit door Henoch werd geïnitieerd toen hij een cirkel trok op de aarde om daarbinnen een verbond met alle werelden te stichten. De methode werd onder meer ook wel het Grote Medicijnwiel, de Tao, het Rad van Dharma, de Kalachakra-mandala of de inwijding van de Sfinx genoemd. De Ronde van de Aartsengelen is een synthese en een culminatie hiervan, mogelijk gemaakt door een levende alliantie van een authentieke hedendaagse Meester van de oer-Traditie met de goddelijke werelden en de geëngageerde ondersteuning van zijn vrienden op het Pad.

ESSEENSE TRAININGEN

In 2007 voegt zich nog een andere dimensie bij deze Ronde van de Aartsengelen (TM) , die van de Esseense Trainingen die voor iedereen open staan.

Meditatie vormt de basis: zonder toegenomen bewustzijn, subtiliteit en een levendig contact met zijn innerlijke leven, kan de mens de berg van de inwijding onmogelijk beklimmen. Leren mediteren kan al een grote verandering en verbetering van welzijn voor de individuele mens betekenen. Daarnast kan, beginnend met intrede in de Ronde van de Aartsengelen, iedere die dat wil zich verbinden met een Engel, diens deugd cultiveren en die in zijn dagelijkse leven voor de hele gemeenschap 'dragen'. Vervolgens kan je de initiaties van de 4 (elementen)lichamen doormaken en de naam van je ziel ontvangen (de Naam van de Moeder), en de inwijdingen van de 5 zintuigen en die van de 6 Manen doorlopen.

Deze trainingen en inwijdingen vormen samen de moderne wedergeboorte van de initiatieweg van de mysteriescholen. Deze moderne mysterieschool voert de leerling stap voor stap naar het meesterschap over zijn aardse persoonlijkheid en opent voor hem de deuren van de onsterfelijkheid. Hij werkt aan een vergroot en verdiept bewustzijn en creëert zich een wijsheids- of lichtlichaam - waarover in vele tradities gesproken is - zodat zijn bewustzijn en herinnering blijven bestaan, ook tijdens het niet-fysieke leven gedurende de dood en wanneer hij weer terugkeert op aarde. Door concrete werken voor het Licht op aarde wordt hij zichtbaar in de wereld van de eeuwigheid, herschrijft hij zijn lot en verandert hij zijn trillingsniveau en de kansen en omstandigheden voor zijn volgende incarnatie.

De trainingen brengen een duurzame en uitgebalanceerde innerlijke transformatie op gang, die doorwerkt in je dagelijkse leven. Omdat de Essenen animisten zijn voor wie de dieren, planten, mineralen en de elementen (aarde-Uriël, water-Gabriël, lucht-Rafaël en vuur-Michaël) werkelijk levend en bezield zijn in meerdere werelden en ook direct deel uitmaken van het menselijke wezen, vindt een belangrijk deel van de trainingen en initiaties in de natuur plaats.

SPIRITUELE ECOLOGIE - HET ESSEENSE VOLK

Met de Ronde van de Aartsengelen (TM) wordt ook het principe van de ecologie - dat de Essenen al sinds mensenheugenis huldigen - naar een hoger, spiritueel niveau getild: de rijken van de Moeder (mineralen - planten - dieren) worden hierdoor bewust via een magische alliantie verbonden met de wereld van de Vader (Engelen - Aartsengelen - Goden) waarbij de mens in zijn oorspronkelijke waardigheid een cruciale sleutelrol vervult. Zo wordt de omvattende visie van een spirituele ecologie ontwikkeld. Deze heeft concreet vorm gekregen door de stichting van het Esseense Volk, een volk in alle volken, dat alle 7 rijken van de Moeder wil vertegenwoordigen en deze de democratische gelegenheid wil bieden zich uit te spreken en daarnaast het recht wil uitoefenen om er een eigen opvatting op na te houden en daarnaar te leven. Om zo weer een grotere harmonie tussen de rijken en de veelheid van meningen, groeperingen en individuen tot stand te brengen.

Dat de wetten van de broederschap, het respect en de liefde overtreden worden tonen ook de steeds vaker optredende natuurrampen (onder meer door Peter Deunov voorspeld), waarmee de Aarde-Moeder aangeeft dat er ondanks haar grote geduld met en liefde voor haar kinderen een grens is bereikt aan wat zij aan uitingen van respectloosheid kan verdragen.

De Essenen zijn naar hun Aarde-Moeder gegaan en hebben haar en haar rijken gevraagd wat zij vinden van de houding en de handelwijzen van de mens. Zij heeft hierop geantwoord en aangegeven hoezeer haar kinderen (mineralen, planten en dieren) daaronder lijden en welke attitude-verandering, opvattingen en handelwijzen de relaties op alle niveau's weer kunnen herstellen (zie ook onder knop spirituele ecologie).

DORPEN EN LOGES

De Ronde van de Aartsengelen (TM) vormt in onze tijd een krachtige methode voor transformatie. Het is een mogelijkheid om via een actieve individuele en collectieve inspanning de verbinding met het goddelijke in zichzelf weer tot stand te brengen. Het biedt naast een krachtige impuls voor innerlijke ontwikkeling ook een sterke energetische bescherming en heeft een ingrijpende invloed op het lot van individu en mensheid en dat van de andere rijken.

Omdat in de Esseense Traditie alleen datgene waarachtig is als het in alle werelden bestaat (Je herkent de boom aan zijn vruchten) en om alle consequenties van hun wereldvisie vorm te kunnen geven, hebben de Essenen ervoor gekozen om ook eigen dorpen te creëren. Dit zijn kleinschalige oases waarin het leven met de goddelijke wereld centraal staat en waar de eeuwige vlam van het Verbond  - net als in de tijd van bv. de Vestaalse Maagden - brandend wordt gehouden.

Daar worden ook de cultustempels geactiveerd en onderhouden en vinden de Esseense trainingen en inwijdingen plaats.

Momenteel zijn er Esseense dorpen in Frankrijk, Québec/ Canada, Gabon en Haiti. Dit collectieve werk wordt ondersteunend door vele honderden Essenen in de grote steden en dorpen van Europa, Canada en Amerika. Dit doen zij bij hen thuis en in de Esseense loges .

Vanuit de dorpen, voortvloeiend uit de instroom van kennis, toepassingen en magische energie tijdens de grote bijeenkomsten komt ook een economisch leven op gang, zodat op alle niveau's (goddelijk, spiritueel, energetisch en fysiek) een volwaardig en geïnspireerd menselijk bestaan mogelijk blijft. Daarmee wordt een tegenwicht geboden tegen de ontzielende, technologische ontwikkeling van de moderne cultuur van de mensen die de aarde, de elementen, de bossen, de dieren en ook de mensen zelf innerlijk en uiterlijk vernietigt.

BALANS TUSSEN GEEST EN MATERIE - 2012

In onze huidige technologische tijd vindt, volgens de Essenen, achter de schermen van de zichtbare wereld en de officiële geschiedenis, een grote geestelijke strijd plaats. Deze gaat tussen de krachten van het Duister, die de mensheid volledig willen afsnijden van hun verbinding met de goddelijke wereld en die een gemechaniseerde, gerobotiseerde wereld van 'ziel-lozen' voor ogen hebben en de krachten van het Licht die de mens in zijn oorspronkelijke waardigheid en verantwoordelijkheid willen laten ontwaken tot Engel-mensen, die in hun levende ziel geïnspireerd worden door de liefde en de wijsheid van de geest. Daarnaast wordt het algemeen duidelijk dat de mens door zijn manier van leven de planeet vernietigt. Veel mensen ervaren dan ook een onbestemd gevoel van onbehagen, van onderliggende angst en krachteloosheid, waardoor het steeds moeilijker wordt om trouw te blijven aan jezelf, om van binnenuit te leven en tot bloei te komen en je leven niet te laten bepalen door de gehaastheid, de overmaat aan informatie en de hypnotische druk van de buitenwereld.  Velen zijn op zoek naar zingeving en naar een bewustere, spirituelere manier van leven.

De Essenen willen een weg openhouden om de ontstane eenzijdigheid en disbalans weer in evenwicht te brengen. Zij zijn niet tegen de technologie en de verworvenheden van de wetenschap, maar wel tegen de destructieve, dominante en eenzijdige toepassing ervan. Zij zien het als een noodzaak om ook de levende verbinding met de geest en met de ziel als harmoniserende impuls een concrete plaats te geven in de moderne cultuur.

EEN CONCREET ALTERNATIEF - HET ESSEENSE VOLK

Naast idealisten zijn de Essenen ook realisten. Als er geen concreet altenatief geboden wordt, als er geen andere manier van naar de wereld kijken, van in de wereld zijn, van leven in harmonie met alle wezens en met alle werelden wordt gecreëerd, dan zal er volgens hen voor de mensen weldra geen bewust gekozen invulling van het individuele en collectieve bestaan meer mogelijk zijn. Meer en meer zullen wij geregeerd worden door de dwingende groepsprocessen van een technologische globalisering ( 2012 ) die een eigen leven is gaan leiden en doel in zichzelf is geworden. Omdat dit de kern raakt van de Esseense idee van zingeving - een vrij leven met een liefdevol hart, met een ziel, geïnspireerd door de alomvattende, universele geest, voelt het Esseense Volk zich in alle eenvoud, bescheidenheid en ernst geroepen er alles aan te doen om deze keuze mogelijk te laten blijven voor wie dat wenst. Het is zich daarbij zeer terdege bewust van de onvolmaaktheid en onvolgroeidheid van hun realisaties.

Daarom hebben de Essenen ook de openheid en de bereidheid om overal waar nodig en mogelijk samen te werken met andere groeperingen die het behoud van de natuur en de ontplooiing en de vrijheid van de individuele mens voorstaan.

ESSENIA IN NEDERLAND

Sinds 2010 is ook in Nederland een Esseens initiatief gestart dat openstaat voor iedereen die met hart en ziel wil leven, in overeenstemming met zijn ware natuur. Het wil methoden, trainingen, kennis en informatie bieden en bijeenkomsten organiseren voor alle geïntereseerden, van welke gezindheid ook, die menen hierdoor geïnspireerd of gesterkt te kunnen worden.

SAMEN VOOR EEN ANDERE TOEKOMST

Onze moderne technologische tijd heeft dringend behoefte aan een heilzame, krachtige en concrete spiritualiteit. Een spiritualiteit gebaseerd op eeuwenoude wijsheid en diepgaande kennis, met een warm en open hart en daadkrachtige handen. Veel mensen zijn op zoek naar een nieuwe spirituele levenshouding die concreet vorm geeft aan hun dagelijks leven. De moderne Essenen bieden - gefundeerd op een millennia oude traditie - een dergelijke innerlijk attitude, de kennis, de methoden, trainingen en projecten die dit ideaal echt waar kunnen maken. Maar zij beseffen dat eenheid kracht maakt en dat de schoonheid van het leven bestaat uit de diversiteit van wezens die ieder volkomen uniek zijn. Zij streven er daarom naar het individuele in ieder mens en ieder wezen tot recht en tot bloei te laten komen en alle gezindten en krachten hun juiste plek te laten krijgen. Zij staan ervoor open om - waar synergie en wederzijdse aanvulling mogelijk zijn - tot handelen over te gaan zolang dat nog kan. Want zij verwachten dat het steeds moeilijker zal zijn een lichtend en harmoniserend tegengeluid te laten horen en dat het voor de mensen steeds moeilijker zal worden elkaar en de boodschappen van de aardse en de hogere rijken te verstaan en te begrijpen.

Moge iedereen die zich herkent in deze ideeën, die hoop put uit dit Esseense initiatief van vrije individuen en die zich uitgenodigd voelt om tot actie over te gaan, zich van harte welkom voelen om met ons in contact en in dialoog te treden. Om zo elkaar te versterken en om samen te zoeken naar nieuwe wegen. Naar een nieuwe manier van leven, een leven met hart, ziel en intelligentie, die recht doet aan de schoonheid en de waardigheid van de mens en van alle wezens op aarde, in de zichtbare en onzichtbare werelden.